Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Toetsexpert en Toetsbeleid

Opleiding en begeleiding toetsing / Toetsbeleid

Toetsing speelt vanzelfsprekend op scholen een essentiële rol. En dat gaat verder dan alleen het formuleren van toetsbeleid. Toetsing is tenslotte een onmisbare schakel in wat constructive alignment wordt genoemd. Dit houdt in dat de elementen van de driehoek leerdoelen, leer- en onderwijsactiviteiten en toetsing nauw op elkaar aansluiten. De kwaliteit van toetsing binnen een school waarborgen dient een hoger doel: kwalitatief goed onderwijs en daarmee het faciliteren van leren door leerlingen. De adviseurs van VO-content bieden deskundige trainingen en begeleiding op maat op het gebied van toetsing. Hieronder kunt u de verschillende trainingen vinden.

Training van leerdoel tot toets en terug

Deze training gaat uit van het principe van constructive alignment. We gaan aan de slag met het materiaal dat je als docent al hebt over jouw onderwijs dat uitmondt in een toets. We zorgen dat je aan het eind een goede toets hebt die aansluit bij jouw onderwijs.

Resultaat:
Aan het eind van de training kunnen de deelnemers:

 • op basis van goed geformuleerde leerdoelen een passende betrouwbare toets ontwikkelen.

Voor wie:
Docenten

Programma:
Docenten nemen relevant eigen materiaal mee naar de training. Tijdens de training vinden de volgende activiteiten plaats:  inventariseren en beoordelen van leerdoelen, opstellen van een toetsmatrijs op basis van niveau en relatief aandeel van leerdoelen in toets, keuze van vraag-/toetssoort, opstellen van toetsvragen bij leerdoelen in juiste vorm en hoeveelheid.

Data en locatie:
De volledige training van een of meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

Training validiteit en betrouwbaarheid van toetsing in balans brengen/houden

Bij het maken van een goede toets strijden validiteit en betrouwbaarheid vaak om de voorrang. In deze training wordt op basis van eigen leerdoelen en toets bepaald welke afwegingen gemaakt zijn en of die, bij nader inzien, nog actueel zijn.

Resultaat:
Aan het eind van de training kan de deelnemer:

 • een goede afweging maken bij de balans tussen validiteit en betrouwbaarheid in een bestaand toets en die heroverwegen.

Voor wie:
Docenten

Programma:
Docenten nemen relevant eigen materiaal mee naar de training. Tijdens de training vinden de volgende activiteiten plaats: leerdoelen en toets worden aan elkaar gerelateerd, de deelnemers beantwoorden een aantal vragen over de afwegingen die zijn gemaakt bij de keuze van de vraag-/toetsvorm en het aantal toetsitems, deze afwegingen worden nog eens kritisch besproken, bepaald wordt welke aanpassingen nodig zijn om tot een (nog) betere balans van validiteit en betrouwbaarheid te komen.

Data en locatie:
De volledige training van een of meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

 

Training evalueren toets na afname

Op basis van een afgenomen toets en de resultaten per leerling gaan we aan de slag om de kwaliteit van de toets te evalueren. We doen dat obv enkele statistische maten. We spreken over de toets als geheel en de afzonderlijke vragen. We trekken ook conclusies over de gehanteerde cesuur, de grens tussen voldoende en onvoldoende.

Resultaat:
Aan het eind van de training kan de docent

 • zelf de kwaliteit van een toets en de afzonderlijke vragen evalueren en op basis daarvan de toets verbeteren en de juistheid van de gehanteerde cesuur beoordelen.

Voor wie:
Docenten

Programma:
Docenten nemen relevant eigen materiaal mee naar de training. We bespreken hoe je, ook bij een toets bestaande uit open vragen, de kwaliteit van de toets en de afzonderlijke vragen kan beoordelen mbv statistische analyse. De statistische maten geven slechts een indicatie, dus we kijken samen naar de onderliggende verklaringen voor die maten in de toets en de vragen. Vervolgens bepalen we hoe de toets kan worden verbeterd. We onderzoeken of de eerdere analyse impact zou kunnen of moeten hebben op de cesuur, de grens tussen voldoende en onvoldoende.

Data en locatie:
De volledige training van een of meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

 

Training toetsexpert (binnen toetscommissie, verkorte BKE)

Deze training bouwt voort op de training ‘van leerdoel tot toets en terug’. Deze training is dus voorwaarde voor deelname aan deze training. De keuze kan ook gemaakt worden om direct de BKE (basiskwalificatie examinator) te doen. De nadruk ligt op het evalueren van en feedback geven op de toetsen van andere docenten en dus ook op andere vakgebieden dan het eigen. Op basis van het aangeleverde materiaal van een collega gaan we in op de mate waarin leerdoelen en toets met elkaar in lijn zijn. Samen formuleren we feedback bij het aangeleverde materiaal.

Resultaat:
Aan het eind van de training kan de deelnemer:

 • feedback geven op de kwaliteit van de toets van een collega en daarbij voorstellen doen ter verbetering van de toets.

Voor wie:
Lid examen- of toetscommissie, of docent die hiervoor in aanmerking komt

Programma:
Deelnemers nemen relevant materiaal van een collega mee naar de training. Het meegebrachte materiaal wordt eerst beoordeeld op volledigheid. Zo stellen we vast wat minimaal benodigd is om een goed oordeel over de toets te vormen. Daarna beoordelen we de toets op validiteit, betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid. Ten slotte formuleren we verbeter voorstellen bij de toets (of het meegebrachte materiaal).

Data en locatie

De volledige training van een of meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

Training basiskwalificatie examinering (BKE)

Binnen het Hoger Onderwijs is deze cursus ingevoerd voor elke docent om de kwaliteit van toetsen te borgen. In deze cursus doorlopen we de gehele toetscyclus, van leerdoelen en toetsmatrijs, tot het evalueren van de afname van de toets.,

Resultaat:
Aan het eind van deze training kan de deelnemer:

 • de volledige toetscyclus doorlopen op cursus (reeks lessen) niveau.

Voor wie:
Docenten en leden toetscommissie

Programma:
Een reeks trainingen waarin we de toetscyclus stap voor stap doorlopen en de deelnemer steeds producten realiseert voor een portfolio. Dit portfolio wordt beoordeeld en besproken en levert het BKE-certificaat op.

Data en locatie

De volledige training van meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

 

Training senior kwalificatie examinering (SKE)

Deze training richt zich op vakoverstijgend niveau, dat kan een fase van een opleiding of de gehele opleiding betreffen. We doorlopen een toetscyclus op beleidsmatig niveau die het startpunt neemt bij de visie op toetsing, aansluitend op de visie op onderwijs en leren. In het hoger onderwijs is daar de titel senior kwalificatie examinering aan gekoppeld.

Resultaat:
Aan het eind van de training kan de deelnemer:

 • de toetscyclus op beleidsmatig niveau vormgeven en dus toetsbeleid formuleren.

Voor wie:
Leden examen- en toetscommissie of stafmedewerker onderwijs

Programma:
Een reeks trainingen waarin we het toetsbeleid opzetten op basis van de uitgangspunten van de school. De deelnemers realiseren (tussen)producten dat resulteert in het toetsbeleid voor de school/fase. Dit portfolio wordt beoordeeld en besproken en levert het certificaat SKE op.

Data en locatie

De volledige training van meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

 

Begeleiding en coaching

Deze vorm van ondersteuning zal altijd een combinatie zijn van samen werken en leren. Oftewel er worden concrete producten ontwikkeld en ondertussen vindt er deskundigheidsbevordering van de betrokkenen plaats. Waar kan de begeleiding/coaching betrekking op hebben?

 1. Opstellen van toetsbeleid
 2. Implementeren van toetsbeleid
 3. Extern voorzitter/lid examen- of toetscommissie
 4. Opstellen toetsen door vakgroep
 5. Selecteren en implementeren toetssysteem

Resultaat:
Aan het eind van deze begeleiding/coaching:

 • voelt de organisatie zich geholpen bij het realiseren van de plannen/producten
 • is de organisatie meer deskundig om dit een volgende keer zelfstandig te doen

Voor wie:
Directie, docenten, examen- en toetscommissie, stafbureau/-medewerker onderwijs

Data en locatie

De begeleiding kan in een mix van online en op locatie plaatsvinden.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

Je laten begeleiden in de kwaliteit van toetsing binnen je school?

Neem contact op met Joost Dusseljee en bespreek je wensen voor dit traject. VO-content maakt dan een offerte op maat. Na goedkeuring worden afspraken gemaakt voor de precieze vorm van opleiding/begeleiding en de inhoud daarvan.  

Mail dan Joost Dusseljee of bel 030 232 48 22


VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen.

Stel een vraag Helpdesk