Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Inzet van digitaal leermateriaal en ICT

Onderwijskundige veranderingen zijn vaak geformuleerd in een leermiddelenbeleidsplan. Maar hoe zorg je dat een verandertraject succesvol doorgevoerd wordt en goed landt? Het basistraject Succesvol Implementeren van VO-content helpt om de gewenste onderwijskundige veranderingen uit het leermiddelenbeleidsplan succesvol en projectmatig te implementeren. De geformuleerde onderwijsvisie is daarbij het uitgangspunt. 

Met het basistraject Succesvol Implementeren krijgt de school antwoorden op de volgende vragen:

 • Welke onderdelen uit het leermiddelenbeleidsplan hebben prioriteit en wat betekent dit voor de invoering?
 • Hoe verspreiden we de juiste informatie op het juiste moment, binnen en buiten de schoolorganisatie (communicatie)?
 • Welke interventies zullen het invoeren succesvol beïnvloeden?
 • Wie voert deze interventies uit? En hoe?
 • Hoe gaan we om met weerstanden, kritiek en uitdagingen?

Het basistraject Succesvol Implementeren is vaak een logisch vervolg op het opstellen van het Leermiddelenbeleidsplan. Beschikt de school hier nog niet over? Kijk naar de mogelijkheden van VO-content voor ondersteuning bij het opstellen van een leermiddelenbeleidsplan

  

Intakegesprek en samenstellen projectteam

Welke verandering wordt er precies doorgevoerd? Welke zaken vallen buiten de scope van dit traject? In een of twee intakegesprekken brengen we de focus van het basistraject in kaart. Op basis van de uitkomsten kan de school een evenwichtig projectteam samenstellen van drie tot vijf personen. De ervaring leert dat de volgende samenstelling tot het beste resultaat leidt:

 • een vertegenwoordiger vanuit de directie
 • een betrokken teamleider
 • projectleider/kartrekker
 • maximaal twee betrokken docenten
 • soms één of twee leerlingen

Het projectteam geeft in drie bijeenkomsten van drie uur vorm aan:

 • een projectplan voor implementatie
 • het vaststellen en benoemen van projectopdracht, projectactiviteit, projectdoelen, projectgrenzen en randvoorwaarden
 • het formuleren en uitvoeren van een scholingsplan.
 • in beeld brengen en activeren van medewerkers en afdelingen op de school die van belang zijn voor intervisie, advies en ondersteuning
 • het opstellen van een ‘spoorboekje implementeren en borgen’, waarmee processen in beeld worden gebracht en vastgelegd.

Tussen de werksessies werkt een deel van het team aan een huiswerkopdracht. De totale inspanning voor elk teamlid is hoogstens 15 uur.

Voorgesprek

Een goed geïnformeerd en gemotiveerd team is een voorwaarde om tot een goed projectplan te komen. Het advies is daarom te starten met een korte bijeenkomst met elkaar om inhoud, opzet en werkwijze te bespreken.

  

Professionalisering van het projectteam

De interne projectleider geeft leiding aan het projectteam en wordt in het traject opgeleid tot een kundige procesbegeleider. Ook de professionalisering van de andere leden van het projectteam krijgt veel aandacht in het traject. Dit draagt bij aan het succesvol invoeren van de in het leermiddelenbeleidsplan geformuleerde stappen en veranderingen in de toekomst. Zij leren vaardigheden en doen kennis op over projectmanagement:

 • Helder communiceren over het projectplan en de gestelde doelen.
 • Draagvlak creëren voor de koers die de school wil varen.
 • Een helder projectplan maken waarin staat hoe de doelstellingen bijdragen aan de onderwijsvisie van de school.
 • Een goede organisatie voor de procesgang inrichten: het beleggen van taken, rollen en verantwoordelijkheden.
 • De juiste voorwaarden en condities scheppen voor het realiseren van de projectdoelen.
 • Op de juiste wijze informeren, stimuleren, ondersteunen, faciliteren en sturen.
 • Het toepassen van interventies om het project “in flow” te houden.
 • Omgaan met weerstanden.

Hiervoor maken we gebruik van het interventiemodel:

Inhoud van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: Start van het traject

Het is aan te bevelen om de eerste bijeenkomst zo snel mogelijk te laten volgen op het intakegesprek. Tijdens deze sessie wordt de stand van zaken geïnventariseerd en benoemd. Het projectteam maakt een start met het opstellen van het plan van aanpak of projectplan voor implementatie. Daarvoor worden onder meer de projectopdracht, projectactiviteit, projectdoelen, projectgrenzen en randvoorwaarden vastgesteld. Met elkaar maken we hierover werkafspraken. Ook nemen we stappen om een scholingsplan op te stellen.

Bijeenkomst 2: vijf-interventies-schema

Plan deze bijeenkomst uiterlijk binnen 4 maanden na de eerste bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt gewerkt vanuit het vijf-interventies-schema:

 • informeren
 • stimuleren
 • ondersteunen
 • faciliteren
 • sturen

Het projectteam start met het plannen van activiteiten die leiden tot de uitvoering van het projectplan. Zij zetten een schema op waarin de voortgang wordt gemonitord en brengen medewerkers en afdelingen op school in beeld die van belang zijn voor intervisie, advies en ondersteuning. Ze maken afspraken over communicatie met vaksecties/teams rondom de visie en de te behalen doelen. Het projectplan wordt waar nodig bijgesteld. Het scholingsplan is in uitvoering en wordt gemonitord. Ook starten we met het maken van het spoorboekje.

Bijeenkomst 3: vorderingen en afspraken

De derde bijeenkomst volgt uiterlijk drie maanden na de tweede. We stellen vast wat de vorderingen zijn. De inbreng die van verschillende partijen gevraagd is, wordt gebruikt om het projectplan aan te passen en te actualiseren. Het spoorboekje wordt gecheckt en waar nodig aangevuld en verbeterd. Ook spreekt het projectteam af welke nieuwe docenten worden betrokken en ingelicht over de bedoeling, scholingsmogelijkheden en doelen voor komend jaar. Ook de communicatie met vaksecties/teams over voortgang, successen en mogelijke verbeterpunten komt aan bod.

Resultaten en vervolg

Het projectteam heeft na afloop van de drie bijeenkomsten een start gemaakt met het scholingsplan en het spoorboekje voor implementatie. Met deze instrumenten is het projectplan een levend document geworden. Als het projectteam regelmatig de voortgang bespreekt, monitort en het plan bijstelt, is er een grote kans dat de implementatie zal slagen.

Verdere ondersteuning

Leden van VO-content kunnen hun projectplan laten beoordelen op de drie C’s:

 • consistentie
 • compleetheid
 • concreetheid

Behoefte aan extra professionaliseringssessies? Dat kan uiteraard ook. Samen met de projectleider kan een ondersteuningsprogramma op maat samengesteld worden.

Stel een vraag Helpdesk