Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Formatief evalueren en toetsbeleid boardroomsessie

Op veel scholen wordt de discussie over toetsen levendig gevoerd. ‘Waarom toetsen we? Waarom geven we cijfers? Met welk doel doen we dit en wat leren de leerlingen ervan? Formatief evalueren heeft als doel leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen leerproces. Kortom, meer onderwijs op maat te geven. Wil je starten met formatief evalueren? Een doordacht toetsbeleid opzetten? Wil je een goede mix tussen summatief toetsen en formatief handelen creëren? En weten hoe je het digitaal leermateriaal van VO-content beter in kunt zetten om formatief evalueren mogelijk te maken? Neem dan contact met ons op voer de boardroomsessie formuleren toetsbeleid.

Boardroomsessie formuleren toetsbeleid

Het realiseren van toetsbeleid is een proces dat zich binnen de school met verschillende stakeholders afspeelt. Jouw school heeft een visie op onderwijs geformuleerd en gekozen voor meer ‘maatwerk onderwijs’ binnen de school. De visie van jouw school heeft ook invloed op de rol die toetsen en beoordelen binnen de school inneemt en in gaat nemen.

Toetspiramide

We beginnen met het in kaart brengen van de positie die toetsbeleid op jouw school inneemt met behulp van de zogenaamde toetspiramide. De toetspiramide is een weergave van alle toetsaspecten zoals; toetsbeleid, toetsprogramma’s, toetsen en toetsitems. Samen bepalen zij de kwaliteit van toetsing op jouw school. Afhankelijk van deze beginsituatie, de eigen expertise en het voorwerk kan de invulling van de boardroomsessie beperkter of uitgebreider ingevuld worden. 

Binnen het toetsbeleid wordt altijd de afweging gemaakt óf en in welke mate formatief evalueren een plaats inneemt binnen het onderwijs van de school. Ook nemen we daarin mee de goede verhouding tussen formatief en summatief toetsen en beoordelen. Hieraan zal bij de intake expliciet aandacht worden besteed.

Voor wie is het?

Je neemt deel aan een boardroomsessie op jouw school met een aantal vertegenwoordigers uit het schoolmanagement en vanuit onderwijskundige ondersteuning. Afhankelijk van de gewenste begeleiding zijn in een latere fase ook docenten en leerlingen betrokken.

Wat ga je doen?

We starten met een boardroomsessie op school. Deze sessie is de zogenaamde nulmeting. We bepalen samen wat nodig is om tot een goed onderbouwd en gedragen toetsbeleid te komen. Voorafgaand aan de sessie bekijken we welke strategie de school heeft aan de hand van een eventueel schoolplan, strategische beleidsnotitie of een plan voor toetsing. Deze sessie duurt twee uur met maximaal tien deelnemers. De uitkomsten van deze sessie worden door ons uitgewerkt tot een stand van zaken en een gedegen advies over wenselijke vervolgstappen, begeleiding en een plan van aanpak.

Wat levert dat op?

Na de boardroomsessie kun je op basis van het advies:

  • Zelf een plan opstellen en realiseren om tot een professioneel toetsbeleid te komen.
  • Of samen met onze begeleiding de vervolgstappen zetten om tot toetsbeleid te komen.
  • Aan de andere aspecten uit de toetspiramide (zie figuur) aandacht besteden.

Goed om te weten:

  • De boardroomsessie duurt 2 uur (max. 10 deelnemers)
  • De totale begeleiding is vier dagdelen (voorbereiden gesprek, intakesessie, rapportage stand van zaken en advies en eindgesprek)
  • VO-content is CRKBO gecertificeerd. Trainingen en cursussen zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.

Meld je aan

VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemers van VO-content betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen. Interesse? Neem contact op met Joost Dusseljee.

Stel een vraag Helpdesk